☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Poniedziałek 27.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Centrum Interwencji Kryzysowej

Centrum Interwencji Kryzysowej

e-mail: cik@pcprkartuzy.pl

ul. Gdańska 12 (w siedzibie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej)

83-300 Kartuzy

Tel. 58 684-02-19 / 662-016-626  

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 10:00 – 19:30
Wtorek:           10:00 – 19:30
Środa:            10:00 – 17:00
Czwartek:      10:00 – 15:30
Piątek:            10:00 – 17:00

ZADANIA:

 1. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach jest komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach powołaną w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy oraz osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu:
  1. ustawy o pomocy społecznej,
  2. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  3. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  4. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  5. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 1. Centrum Kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, do której należy przede wszystkim ustalenie zadań dla pracowników Centrum oraz koordynowanie pracą specjalistów i zespołów interdyscyplinarnych w celu prawidłowego wykonywania zadań.
 2. Zadania Centrum realizowane są przez zespół specjalistów.

Zadaniami Centrum są w szczególności:

 1. udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej w celu: zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powstrzymania zjawiska przemocy w rodzinie, zapewnienia bezpieczeństwa, łagodzenia skutków przemocy;
 2. udzielanie doraźnej, kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym w tak zwanych sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, losowym, wynikającym z dysfunkcji życia rodzinnego w celu: łagodzenia szkód wynikających z sytuacji kryzysu, przeciwdziałaniu przechodzenia z sytuacji kryzysowej w stan chroniczny;
 3. współdziałanie z pracownikami socjalnymi w celu diagnozowania, planowania i realizacji kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy i osobom w sytuacjach kryzysowych;
 4. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacja działań w kierunku budowy instytucjonalnego systemu wsparcia;
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców, organizowanie konferencji szkoleniowych i spotkań przedstawicieli różnych instytucji i organizacji w celu zacieśnienia współpracy;
 6. wypracowywanie form i metod pracy socjalnej oraz stosownych procedur mających na celu zdiagnozowanie, planowanie, realizację i ewaluację różnych form pomocy i działań na rzecz klientów Centrum;
 7. opracowanie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom potrzebującym;
 8. edukacja społeczna – spotkania informacyjno-edukacyjne w terenie;
 9. realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Można Inaczej”
 10. realizacja programów profilaktycznych, w tym programu „Stop przemocy”.

Centrum udziela pomocy:

 1. mieszkańcom powiatu kartuskiego w pełnym zakresie świadczeń;
 2. przedstawicielom różnych i organizacji działających na rzecz rozwiązania problemu przemocy w rodzinie w formie szkoleń oraz konferencji szkoleniowych;
 3. w zakresie wsparcia specjalistycznego poprzez uczestnictwo w programach edukacyjno-szkoleniowych grupom odbiorców zawodowo stykających się z problemem przemocy w rodzinie w szczególności: pracownikom socjalnym, funkcjonariuszom policji, pedagogom szkolnym, pracownikom służby zdrowia;
 4. pomoc udzielana przez Centrum jest bezpłatna.

Zakres usług:

W ramach udzielanej pomocy Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach oferuje usługi specjalistyczne:

 1. poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, internetowe),
 2. pomoc psychologiczną – indywidualną, grupową, rodzinną,
 3. pomoc terapeutyczną o charakterze krótkoterminowym,
 4. pomoc prawną dla ofiar przemocy w rodzinie,
 5. konsultacje i terapię krótkoterminową  dla osób uzależnionych od środków psychotropowych i ich rodzin,
 6. konsultacje i terapię krótkoterminową dla osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin.

Inne zadania Centrum:

 1. organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej oraz przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym.

Tryb przyjmowania:

Z pomocy Centrum mogą korzystać osoby:

 1. skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje,
 2. zgłaszające się bez skierowania,
 3. w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Centrum ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia,
 4. osoby korzystające z usług Centrum mają prawo do składania skarg i wniosków do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,
 5. korzystanie z pomocy Centrum jest dobrowolne.
Wytworzył:
Anna Kuczkowska
Udostępnił:
Krzysztof Wysocki
(2009-03-04 16:06:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Wysocki
(2019-10-23 08:10:53)
 
 
ilość odwiedzin: 708283

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X