Zadania Centrum Interwencji Kryzysowej

Centrum Interwencji Kryzysowej

e-mail: cik@pcprkartuzy.pl

ul. Piłsudskiego 4

83-300 Kartuzy

tel. (58) 684-02-19, 662-016-626;
tel. 507-897-356 psycholog Michał Lassmann

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek:           10:00 – 15:30
Środa:            10:00 – 17:00
Czwartek:      10:00 – 15:30
Piątek:            10:00 – 17:00

ZADANIA:

 1. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach jest komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach powołaną w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy domowej oraz osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu:
  1. ustawy o pomocy społecznej,
  2. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
  3. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  4. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  5. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  6. ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
 1. Centrum Kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, do której należy przede wszystkim ustalenie zadań dla pracowników Centrum oraz koordynowanie pracą specjalistów i zespołów interdyscyplinarnych w celu prawidłowego wykonywania zadań.
 2. Zadania Centrum realizowane są przez zespół specjalistów.

Zadaniami Centrum są w szczególności:

1) udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej w celu: zapobiegania i przeciwdziałania przemocy domowej, powstrzymania zjawiska przemocy domowej, zapewnienia bezpieczeństwa, łagodzenia skutków przemocy;
2) udzielanie doraźnej, kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym, w tak zwanych sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, losowym, wynikającym z dysfunkcji życia rodzinnego w celu: łagodzenia szkód wynikających z sytuacji kryzysu, przeciwdziałaniu przechodzenia sytuacji kryzysowej w stan chroniczny;
3) współdziałanie z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu kartuskiego, w celu diagnozowania, planowania realizacji kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy domowej i osobom w sytuacjach kryzysowych;
4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej i przemocy domowej, wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacja działań w kierunku budowy instytucjonalnego systemu wsparcia;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców, organizowanie konferencji szkoleniowych i spotkań przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, w celu zacieśniania współpracy;
6) wypracowywanie form i metod pracy socjalnej oraz stosownych procedur, mających na celu diagnozowanie, planowanie, realizację i ewaluację różnych form pomocy i działań na rzecz osób korzystających z pomocy Centrum;
7) opracowanie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom potrzebującym w tym uwikłanych w przemoc domową;
8) edukacja społeczna – spotkania informacyjno-edukacyjne w terenie;
9) realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową „Można inaczej” oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową;
10) realizacja programów profilaktycznych, w tym programu profilaktyczno-edukacyjnego „Stop przemocy”;
11) realizacja grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy domowej.

Centrum udziela bezpłatnej pomocy:

1. mieszkańcom powiatu kartuskiego w pełnym zakresie świadczeń;
2. przedstawicielom różnych instytucji i organizacji działających na rzecz rozwiązania problemu przemocy domowej w formie szkoleń oraz konferencji szkoleniowych;
3. w zakresie wsparcia specjalistycznego poprzez uczestnictwo w programach edukacyjno-szkoleniowych grupom odbiorców zawodowo stykających się z problemem przemocy domowej w szczególności: pracownikom socjalnym, funkcjonariuszom policji, pedagogom szkolnym, psychologom, pracownikom służby zdrowia;
 

Zakres usług:

W ramach udzielanej pomocy Centrum oferuje usługi specjalistyczne:

 1. poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne i internetowe),
 2. pomoc psychologiczną – indywidualną, grupową, rodzinną,
 3. pomoc terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym,
 4. pomoc prawną dla osób doznających przemocy domowej oraz osób będących w kryzysie,
 5. pomoc interwencyjną,
 6. konsultacje i terapia krótkoterminowa dla osób uzależnionych od środków psychotropowych i ich rodzin,
 7. konsultacje i terapia krótkoterminowa dla osób uzależnionych behawioralnie.


Inne zadania Centrum:

1. zapewnienie doraźnego, całodobowego schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych o charakterze interwencyjnym,
krótkotrwałym w sytuacjach uzasadnionych, schronienia do 3 miesięcy, w tym w szczególności w sytuacjach o charakterze nagłym, zagrażającym ich bezpieczeństwu,
zdrowiu i życiu, na bazie lokalu – Schronienia będącego w dyspozycji Centrum.
2. organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej oraz przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym,
3. Zasady i tryb kierowania oraz umieszczania osób w odpowiednich ośrodkach regulują odrębne przepisy

 

Tryb przyjmowania

1. Z pomocy Centrum mogą korzystać osoby:

1) skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje,
2) zgłaszające się bez skierowania,
3) skierowane przez zespoły interdyscyplinarne w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

2. Korzystanie z pomocy Centrum jest dobrowolne.
3. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób, korzystających z pomocy, Centrum ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie
bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia.
4. Osoby korzystające z usług Centrum mają prawo do składania skarg i wniosków do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Organizacja Centrum

1. Centrum kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, do której należy przede wszystkim, ustalanie zadań dla
pracowników Centrum oraz koordynowanie pracą specjalistów i zespołów kryzysowych, w celu prawidłowego wykonywania zadań.
2. Zadania Centrum realizowane są, przede wszystkim, przez zespół specjalistów.
3. Centrum współpracuje z organizacjami i instytucjami, działającymi w obszarze pomocy społecznej i przemocy domowej.
4. Centrum opracowuje, prowadzi i aktualizuje bazę danych, dotyczących osób korzystających z pomocy Centrum oraz organizacji i instytucji, działających w obszarze pomocy społecznej i przemocy domowej.
5. Centrum czynne jest:

1) Poniedziałek 10.00 - 18.00
2) Wtorek 10.00 - 15.30
3) Środa 10.00 - 17.00
4) Czwartek 10.00 - 15.30
5) Piątek 10.00 - 17.00

6. Zakres i czas korzystania z pomocy Centrum, jest indywidualnie określany dla każdej zainteresowanej osoby.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KARTUZACH (PDF-0,22MB)

Wytworzył:
Anna Kuczkowska
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2009-03-04 16:06:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2023-09-04 12:27:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki