Zespół d/s rodzinnej pieczy zastępczej

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Pierwszy etap

Zgłoszenie kandydatów - osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu celem uzyskania ogólnych informacji. Następnie kandydaci otrzymują zaproszenie na rozmowę wstępną.

Wstępna rozmowa - odbywa się z pracownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, W trakcie rozmowy pracownik zapoznaje się z kandydatami, informuje o obowiązującej procedurze, o warunkach jakie winni spełnić kandydaci, przedstawia wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć. Pracownicy nakreślają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej oraz uświadamiają problemy dziecka kierowanego do pieczy zastępczej i trudności w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego.

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest:

 1. pisemny wniosek kandydatów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej złożony do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych.
 4. Zapoznanie z procedurą i jej akceptacja.
 5. Złożenie następujących dokumentów:
  • zaświadczenia lekarskie - o stanie zdrowia ogólnego zawierające zapis brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w uzasadnionych przypadkach można wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem,
  • zaświadczenia o dochodach,
  • akt małżeństwa (wyciąg aktualny),
  • potwierdzenie zameldowania,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • przynajmniej dwie referencje ze środowiska (np. sołtys, ksiądz, sąsiad, pracodawca, w przypadku kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym zaświadczenie ze szkoły i inne),
  • życiorysy indywidualne kandydatów (historie życia).
 6. Wizyta w domu kandydatów ma na celu bliższe poznanie kandydatów w ich środowisku oraz ustalenie ich warunków bytowych i mieszkaniowych.
 7. Wywiad pedagogiczny z przedstawicielem organizatora pieczy dotyczy :
  • motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej,
  • doświadczenia w opiece nad dziećmi,
  • rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z dzieckiem.
 8. Po przeprowadzeniu wywiadu pedagog sporządza opinię.
 9. Badanie psychologiczne jest to indywidualne spotkanie z kandydatami. Psycholog zatrudniony przez organizatora pieczy zastępczej przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne z kandydatami, które pozwalają określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów oraz ich kompetencje wychowawcze. Po skończonym badaniu zostaje sporządzona opinia.
 10. W razie potrzeby wątpliwości, komisja może zlecić dodatkowo badanie psychiatryczne zorganizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kwalifikacja do drugiego etapu

Drugi etap

 • Szkolenie kandydatów wg programu ,,Nasze Dzieci" zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • 10-godzinny staż w zawodowej rodzinie zastępczej.
 • Kwalifikacja. Jest ostatnim etapem procedury i obejmuje:
  1. Powołanie komisji kwalifikacyjnej (np. pedagog, psycholog, dyrektor PCPR, inne osoby biorące udział w kwalifikacji),
  2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (protokół),
  3. Decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów.
 • W przypadku pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej - oczekiwanie na dziecko - dane kandydatów są umieszczone w banku rodzin zastępczych prowadzonego przez organizatora. Kandydaci oczekują na propozycje organtzatora.
 • Ustanowienie rodziny przez sąd.
 • Przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka - organizator udziela szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz przekazuje dokumentację
 • dziecka.
 
 
Wniosek dostępny jest tutaj - kliknij - Wniosek o zakwalifikowanie na rodzinę zastępczą 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2020-06-30 14:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2022-02-28 11:00:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki