Orzekanie o stopniu niepełnosprawności w stosunku do osób , które ukończyły 16 rok życia

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20, tel. (58) 685-33-20

 • przewodniczący - wakat
 • sekretarz -  Karolina Dejk
 • pracownicy administracyjni - Patrycja Trepczyk, Natalia Krampichowska, Paulina Hirsz, Julia Herman, Natalia Peplińska
 • Składy Orzekające:
  • lekarze
  • psycholodzy
  • pracownicy socjalni
  • doradcy zawodowi
  • pedagodzy

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • oryginały posiadanej dokumentacji medycznej albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
 • posiadane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Tryb odwoławczy:

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, albo przedstawiciel ustawowy dziecka może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach:

zgodnie z art. 127a KPA:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;

§ 2. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- powiatowy zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w całości uwzględni odwołanie i wyda orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

 

Wniosek dostępny jest tutaj - kliknij - Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wytworzył:
Kocur-Szymańska Małgorzata
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2009-03-03 11:13:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2023-06-13 12:19:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki