Karta parkingowa dla ON

UWAGA! 
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD WYDAWANIA
KART PARKINGOWYCH OD DNIA 29 września 2023 r.

W związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, z dniem 29 września 2023 r., wraca obowiązek osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością celem złożenia wniosku oraz podpisu w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, z wyjątkiem: 
 

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.


Ponadto z dniem 29 września br. przestaje również obowiązywać sposób doręczania dokumentu za pośrednictwem operatora pocztowego. Odbiór karty parkingowej możliwy będzie wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę, osoby określone w pkt 1-3, lub osobę upoważnioną we wniosku.


Karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Od 01 lipca 2014 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Najważniejsze zmiany dotyczące nowych zasad wydawania kart parkingowych:

 •     30 listopada 2014 r. utraciły ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 •     nowe karty są wydawane od 1 lipca 2014 r.,
 •     organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.


Co zrobić aby uzyskać kartę parkingową ?

Aby uzyskać kartę parkingową, należy złożyć wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach wraz z załącznikami:

 •     oryginał orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej (do wglądu),
 •     aktualną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm,
 •     dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.

Przed dokonaniem opłaty za wydanie karty parkingowej, prosimy o kontakt z pracownikiem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach,  tel. (58) 685 33 20 lub (58) 684 00 82 wew. 5.

Opłaty należy dokonać na konto :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
Nr konta 71 1020 1866 0000 1102 0002 6773
Tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej
Imię i nazwisko osoby wpłacającej

Komu przysługuje karta parkingowa od 1 lipca 2014 r.?

 •     Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 •     Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 •     Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.


Wraz ze wskazaniem, określonym w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki w zakresie określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, że orzekany spełnia przesłanki uprawniające do uzyskania karty parkingowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób  niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - karta parkingowa wydawana będzie na podstawie tego orzeczenia.

Karta parkingowa dla prywatnej osoby jest wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Karta parkingowa dla instytucji

Karta jest wydawana także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

Aby otrzymać kartę instytucja powinna złożyć wniosek (na obowiązującym druku):

 •     dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł,
 •     dowód rejestracyjny pojazdu instytucji (do wglądu).

Opłaty należy dokonać na konto :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
Nr konta 71 1020 1866 0000 1102 0002 6773
Tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej

Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

 

WAŻNE !!!

Od 1 stycznia 2014 r. osoby nieuprawnione, które posługują się kartą parkingową (np. używają karty wystawionej na osobę zmarłą lub inną osobę) mogą zostać ukarane karą w wysokości 2 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20, tel. 58 685 33 20, 684 00 82.

UWAGA !

Wypełniony wniosek należy podpisać w obecności pracownika Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek dostępny jest tutaj - kliknij

 

Wytworzył:
Wysocki Krzysztof
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2014-09-16 13:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2023-09-28 15:11:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki