Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20 , 83-300 Kartuzy
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcprkartuzy.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 222 Kodeksu Pracy
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i innych osób przebywających na terenie PCPR,

2) ochrony mienia,

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w systemie informatycznym do 7 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje wyłącznie Pani/Pana wizerunek.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy ścigania, organy administracji publicznej, a także dostawcy oprogramowania dla monitoringu wizyjnego i usług serwisowych dla oprogramowania monitoringu wizyjnego.
  4. Osoba, która  zarejestrowana została w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Wytworzył:
Grzegorz Mikiciuk
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2019-09-13 10:14:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2019-09-13 10:23:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki