Orzekanie o niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20, tel. 58 685-33-20

przewodniczący - wakat

 • sekretarz - Karolina Dejk
 • pracownicy administracyjni -  PatrycjaTrepczyk, Natalia KrampichowskaPaulina Hirsz, Julia Herman, Natalia Peplińska
 • Składy Orzekające:
  • lekarze
  • psycholodzy
  • pracownicy socjalni
  • doradcy zawodowi
  • pedagodzy

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie niepełnosprawności
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka
 • oryginały posiadanej dokumentacji medycznej albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
 • ewentualne posiadane orzeczenia o niepełnosprawności

 Tryb odwoławczy:

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, albo przedstawiciel ustawowy dziecka może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach:

zgodnie z art. 127a KPA:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;

§ 2. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- powiatowy zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w całości uwzględni odwołanie i wyda orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

 

Wniosek dostępny jest tutaj - kliknij wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Wytworzył:
Kocur-Szymanska Małgorzata
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2009-03-03 11:06:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2023-06-13 12:18:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki